Przetargi.pl
Dostawa odzieży sportowej, wyposażenia i sprzętu sportowego dla jednostek będących na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży sportowej, wyposażenia i sprzętu sportowego dla jednostek będących na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej, wyposażenia i sprzętu sportowego dla jednostek będących na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie . 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, opis przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym szczegółowym. 3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu cenowym szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z bieżącej produkcji. 4. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w Formularzu cenowym szczegółowym (nazwa, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia). 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym szczegółowym (nazwa, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia). 5. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem odbioru towaru jest magazyn LOCO Zamawiającego w Koszalinie. 6. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 SIWZ. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”. 1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18412000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ, 3. wypełniony formularz cenowy szczegółowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 4. w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach