Przetargi.pl
Przygotowania i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 74400 Dębno, ul. Droga Zielona
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 760 9345 , fax. 0-95 760 9345
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Droga Zielona 1
  74400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-95 760 9345, fax. 0-95 760 9345
  REGON: 313228000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowania i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.). Przewidywana ilość: średnio 90 posiłków dziennie, (251 dni x 90 posiłków = maksymalnie 22 590 posiłków) w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Liczba posiłków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy i jest liczbą szacunkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach