Przetargi.pl
„Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy (wyposażenia ruchomego), w tym konserwacja: - ścian wewnętrznych; - ołtarza głównego; - tabernakulum z ołtarza głównego; - rzeźby ŚŚ. Franciszka i Antoniego z ołtarza głównego; - elementów wystroju rzeźbiarskiego i snycerskiego z ołtarza głównego; - obrazu „Matka Boska z Dzieciątkiem” z ołtarza głównego; - obrazu „ŚŚ. Bartłomiej i Łukasz” z ołtarza głównego; - obrazu „Stygmatyzacja Św. Franciszka”; - dwóch ołtarzy bocznych (nastaw); - ławek; - rzeźb ŚŚ. Piotr i Paweł z fasady kaplicy; - kociołka na wodę święconą; - lichtarzy, b) wykonanie robót elektrycznych, w tym m. in.: - wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej; - instalowanie tablic rozdzielczych; - montaż przewodów dla instalacji elektrycznej siły i światła; - montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; - montaż opraw oświetleniowych; - wykonanie pomiarów kontrolnych; - wykonanie instalacji nagłaśniającej; - wykonanie instalacji Decyzję Starosty Wadowickiego nr 139/A/2018 z dnia 26.07.2018r. i SSWiN; - wykonanie instalacji SSP, c) remont posadzki wnętrza kaplicy, d) remont ścian do wysokości 150 cm, e) remont chóru, f) wykonanie badań konserwatorskich, g) wykonanie dokumentacji zdjęciowej, h) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie obrazującej przebieg prac konserwatorskich i) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - wykonanie dokumentacji zawierającej sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac konserwatorskich; - dokumentację geodezyjną, zwierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót; - organizację zaplecza budowy; - wytyczenie geodezyjne; - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót; - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień; - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy; - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Elementy wyposażenia ruchomego z kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku są wpisane do rejestru zabytków ruchomych pod nr B – 378/M i podlegają ochronie konserwatorskiej. Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie zgodnie z: - pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 13.04.2016r., pozwalającego na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ścianach wewnętrznych oraz zabytkowych elementach wyposażenia wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja zw Zagórniku, - pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 26.07.2017r., pozwalającego na przeprowadzenie robót budowlanych w kaplicy pw. św. Bartłomieja zw Zagórniku w zakresie: wykonania wewnętrznych instalacji: elektrycznej (gniazd i odbiorników zainstalowanych na stałe), oświetleniowej, sygnalizacji przeciwpożarowej, alarmowej i nagłaśniającej oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej, - pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wnętrza zabytkowej kaplicy pw. św. Bartłomieja, budowę instalacji elektrycznej, - pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.06.2018r., pozwalającego na kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy emporze chórowej we wnętrzu kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku. - pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem empory zabytkowej kaplicy pw. św. Bartłomieja. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca zapewni na przedmiotowym zadaniu sprawowanie funkcji: konserwatora zabytku oraz kierownika robót budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2067). Za koordynację robót budowlanych i konserwatorskich odpowiadać będzie kierownik robót budowlanych. 6. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w przedmiarze robót (jeżeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1) wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:30. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., 110 tj. ze zm.) – składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną  o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: - formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; - oświadczenie Wykonawcy - według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; - kosztorys ofertowy uproszczony dla zakresu określonego w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 10 do SIWZ. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach