Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 32020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2783377 w. 23 , fax. 122 881 170
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ul. Piłsudskiego 105
  32020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2783377 w. 23, fax. 122 881 170
  REGON: 12318259500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części. część I - Pieczywo część II - Produkty mleczarskie część III - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty drobiowe część IV - Różne produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone część V - Warzywa i owoce świeże część VI - Jaja cześć VII - Produkty mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb część VIII - Ryby i owoce morza część IX - Przyprawy 1. Przedmiot będzie realizowany w IX częściach. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zwanych dalej „artykułami żywnościowymi” na potrzeby PCKZIU, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy co oznacza, że dostawy będą realizowane z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych jest siedziba Zamawiającego, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, zwana dalej „miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych”, wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do wskazanego pomieszczenia. 4. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi fakturami częściowymi, po każdej zrealizowanej dostawie. 5. Zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017 poz. 1221 z późn. zm.) Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wykonawcę. Faktury będą przesyłane na adres email: ksiegowosc@pckziu-wieliczka.pl 2. Sposób wyprodukowania, opakowania i transportu żywności musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa, w szczególności: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017.149. ), b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 650), c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2164) d) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; e) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ; f) rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; g) rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; h) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ; i) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych; j) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r- w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29); k) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 2007 nr 112 poz. 774). /jeżeli dotyczy/ 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał; a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły niewskazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie do spożycia, d) asortyment w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowane informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu/ilości sztuk, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dotyczy roślin okopowych: marchew, seler, burak itp.), h) produkty w pojemnikach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością i) produkty przetworzone /wędliny i przetwory mięsne/ zgodnie z polską normą powinny posiadać etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy zawartości mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania części wędlin w formie plasterkowanej i możliwością próżniowego zapakowania, j) mięso należy dostarczać w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Do każdego pojemnika winna być dołączona etykieta zawierająca informacje dotyczące m.in: nazwę i adres producenta, nazwę dystrybutora, nazwę towaru, klasę jakości i termin przydatności do spożycia. 7. UWAGA: Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). 8. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 10. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. 11. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca a Zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie Zamawiającego. Warunki transportu produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Opakowania, w których są dostarczane przez wykonawcę powinny spełniać wymogi sanitarno-higieniczne / pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone/. 12. Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ich ilości. 13. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. 14. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego, będącego przedmiotem zamówienia, b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. 15. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 16. Wykonawca ma obowiązek uznania uzasadnionej reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji 17. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach