Przetargi.pl
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32864 Gnojnik, Gnojnik
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 869 600
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Gnojnik 363
  32864 Gnojnik, woj. małopolskie
  tel. 146 869 600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku ", w tym: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji; 2.Wykonanie robót budowlanych i uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu. Zakres inwestycji objętej zamówieniem, w części dotyczącej wykonania robót budowlanych, obejmuje: • budowę budynku; • montaż boksów; • montaż boksów betonowych; • utwardzenie placu; • konstrukcję hal; • wykonanie pozostałej infrastruktury; • montaż rampy. ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń Zakres rzeczowy zadania nr 1: 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w egzemplarzach: 1) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzającej pozwolenie na budowę (4 egz.w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej). 2) Projekt wykonawczy (4 egz.w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej). 3) Przygotowanie instrukcji funkcjonowania obiektu (2 egz.w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) 4) Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem (4 egz.w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej). 5) STWiOR B i Inne opracowania wg. PFU (4 egz.w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej). ZAKRES SZCZEGÓŁOWY NIEKTÓRYCH OPRACOWAŃ 1) Projekt budowlany Projekt budowlany zostanie opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm) i wymaganiami Rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). 2) Projekt wykonawczy Uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawierające wszystkie niezbędne informacje, rysunki, wytyczne dla wykonawstwa robót budowlanych. 3) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego Operat wodno-prawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie urządzeń wodnych z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego. W związku z powyższym należy uzyskać decyzję pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Operat wodno-prawny zostanie opracowany zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r, poz 2268). 4) Instrukcja funkcjonowania obiektu. 5) Decyzja pozwolenia na użytkowanie Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie. Opracowanie instrukcji funkcjonowania PSZOK w Gnojniku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wymienionymi w pkt 2.3.PFU W ramach realizacji zadania należy uzyskać między innymi następujące dokumenty: 1) Mapa ewidencji gruntów terenu przeznaczonego pod inwestycję wraz terenem przyległym, poświadczona przez odpowiedni organ (3 egz.); 2) Wykaz właścicieli i władających terenu przeznaczonego pod inwestycję wraz z terenem przyległym; 3) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu przeznaczonego pod inwestycję w skali 1:500 (do celów projektowych); oraz 4) wykonać Projekty branżowe uwzględniające ewentualne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego 5) wykonać Przedmiary (4 egz. wersja papierowa oraz zbiorcze zestawienia kosztów 6) wykonać wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji itp. 7) wykonać informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8) wykonać szczegółowe specyfikacje techniczne i inne opracowania wg. PFU w 4 egz. wersja papierowa 9) uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji, 10) uzyskać uzgodnienia z właścicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego, gazowego, wody, wraz z opłatami za nadzór ze strony właścicieli sieci 11) uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie. W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót 12) Pozyskać wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem • Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. • Projekt budowlany/wykonawczy Wykonawca sporządzi na mapach do celów projektowych/ zasadniczych,. • Prowadzenie dziennika budowy • Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. • Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót • Wykonawca winien zapewnić kierowników wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia. • Koszty nadzorów powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej i będą poniesione przez Wykonawcę w ramach ryczałtowego wynagrodzenia. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% wartości robót budowlanych. W przypadku gdy cena dokumentacji przekroczy 5% wartości robót budowlanych Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodna z treścią SIWZ. ETAP II –ROBOTY BUDOWLANE wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zamiaru użytkowania bez sprzeciwu) Zakres rzeczowy zadania nr 2: Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: Budynek biurowo-edukacyjny, pod klucz wraz z wykończeniem (bez wyposażenia): Budynek o metrażu max 120 m2 (10 m2 x 12 m2) W budynku: • sala edukacyjna 25m2, • pomieszczenia biurowe 30 m2, • sanitariaty 12 m2, korytarz, • pomieszczenie pracownicze socjalne 10 m2. Boksy: Boksy 6 szt., 10 m x 5m zamykane z dachem. Boksy betonowe: Boksy betonowe 2 szt.: 10 m x 3m otwarte z dachem. Utwardzenie placu: 1. Utwardzenie placu ok 2 000 m2: • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm • Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm • Ławy pod krawężniki, betonowe z oporem • Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (1/3) grubość 3cm ułożony na ławie z betonu C 12/15 w wymiarach 15x15x30 cm, • Nawierzchnie: beton przemysłowy o grubości zgodnie z technologią wykonania lub asfalt - nawierzchnia grubości min. 10 cm. 2. Kanalizacja deszczowa długości około 320 mb; 3. Wydzielone miejsce do mycia pojazdów i kontenerów z pozostałości odpadów o wymiarach 7x5 m o nawierzchni szczelnej i odpływem poprzez koryta typu ACO DREN (lub równoważne) na długości 5 mb. 4. Separatory: • Separatory substancji ropo- i olejopochodnych 5. zjazd z drogi powiatowej • o parametrach zjazdu publicznego, nie węższy niż 6 mb. o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, betonowej, lub asfaltowej; 6. zjazd z drogi gminnej • o parametrach zjazdu publicznego, nie węższy niż 6 mb. o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, betonowej, lub asfaltowej. Hala magazynowa Hala z konstrukcji z płyty warstwowej o pow. 1 000 m2. Poszycie: warstwa >16*C (ściany PW100, dach PW 120) Szerokość: 20,00 m Długość: 50,00 m Wysokość: 5,00 m Segmentacja: 5,00 m. Pozostała infrastruktura: 1. Przyłącz wodociągowy do budynku - długość przyłącza ok. 70 mb. 2. Przyłącz wodociągowy do hali - długość przyłącza ok. 40 mb. 3. Przyłącz prądowy • do budynku: przyłącz kablowy o długości około 30 mb. • do hali: przyłącz kablowy o długości około 40 mb. 4. Oświetlenie terenu LED • 10 lamp na budynkach i 6 lamp wolnostojących z przyłączami kablowymi na słupach stalowych 6m. Moc lamp max 50 W, LED; 5. Monitoring: • kamery zamontowane na budynkach, 10 szt. Rampa Rampa betonowa o szerokości minimum 2,5 mb, oraz wysokości minimum 1 mb. Zakres prac objęty zamówieniem został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Miejsce wykonywania zamówienia: Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 664 w miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik. Uwaga! 1. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 2. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji 3. Zamawiający dokonał zgłoszenia inwestycji do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5 Ochrona Środowiska Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr. UWAGA: 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac, aczkolwiek nie jest to wymagane dla złożenia oferty 2. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 6. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 7. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że osoba pełniąca funkcję projektanta posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 8. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. Zamawiający zastrzega sobie akceptację elementów oraz kolorystyki wykończenia. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: a) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, c) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska d) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). e) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego, f) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego, 10. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 11. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz złożenie go do powiatowego zasobu geodezyjnego. 12. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 13. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu obiektów. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 14. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy, ostateczną decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania). Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Zamawiający wymaga aby niniejsze zamówienie odbywało się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności związanych z: a) wykonaniem robót montażowych 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2018, poz. 2177). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach