Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Urząd Gminy Goraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6858002 , fax. 84 6858118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goraj
  ul. Bednarska 1 1
  23-450 Goraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6858002, fax. 84 6858118
  REGON: 00054054100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment robót: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowa, d) nawierzchnia z płyt żelbetowych zbrojonych górą i dołem typu JOMB o wym. 75x100x12,5cm z betonu B-30, e) pobocza, f) roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, na którą składają się: uproszczona dokumentacja techniczna - załącznik nr 9 do SIWZ, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ. W sytuacji gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji projektowej tj. w uproszczonej dokumentacji technicznej, a specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót, zastosowanie znajduje w pierwszej kolejności: uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, a na końcu przedmiar robót. Zamawiającemu wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach