Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 101669L relacji Sycyna- Sławacinek Stary- Biała Podlaska - etap II w miejscowości Sławacinek Nowy od km 6+594 do km 7+050

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3434950 , fax. 083 3431425
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  ul. Prosta 31 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3434950, fax. 083 3431425
  REGON: 00053236900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.bialapodl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 101669L relacji Sycyna- Sławacinek Stary- Biała Podlaska - etap II w miejscowości Sławacinek Nowy od km 6+594 do km 7+050
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: -Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, głębokość warstwy 15cm do Rm=2,5MPa - stabilizacja na miejscu oraz podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm: skropienie podbudowy emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W grubości 4 cm+ skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S grubości 4 cm: 2 372 m2; -oznakowanie pionowe , -roboty towarzyszące zgodnie z kosztorysem ślepym stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ , dokumentacją projektową , PN , Ustawą o ocenie systemu zgodności , przepisami Bhp oraz sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wprowadza się wadium w wysokości 6 500,00 złotych. Wadium może być wnoszone zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy nr 55 8025 0007 0019 2415 2000 0060.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oceniana przez pryzmat gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugbialapodlaska.bip-lublin.pl/index.php?id=193
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach