Przetargi.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975 , fax. +48 22 7564885, +48 222011975
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32
  05520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, fax. +48 22 7564885, +48 222011975
  REGON: 1327104500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konstancinjeziorna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu rekreacyjno – widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie. 2. Podstawą do realizacji robót jest zatwierdzona dokumentacja techniczna: a) Decyzja nr 2065/2017 Starosty Piaseczyńskiego udzielająca pozwolenia na budowę pomostu rekreacyjno – widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie nr rej. ARB.6740.1715.2017.AZ z dnia 24.11.2017 r, b) Projekty budowlano-wykonawcze branż: budownictwo wodne i oświetlenie terenu, c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wszystkich branż. 3. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 4. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 5. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich wykonanych robót. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonywanie pomiarów geodezyjnych rzędnych posadowienia wszystkich podziemnych elementów. Raport z pomiarów Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru przed dokonaniem odbioru częściowego tych robót. 6. Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz, w miarę technicznych możliwości, dojazd do istniejących urządzeń wodnych, a o możliwych utrudnieniach związanych z budową należy powiadamiać właściciela urządzeń pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 9. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje, że ze względu na charakter dróg dojazdowych do rejonu realizacji inwestycji, Wykonawca winien przewidzieć transport materiałów i urządzeń przy użyciu pojazdów o minimalnej wymaganej nośności. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 11. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 2. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 13. Wykonawca wystąpi o przydział energii elektrycznej na potrzeby budowy i będzie sam ponosił koszty jej zużycia. 14. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 14 pkt. 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data wpływu na podane konto). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2018. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna, I piętro, pok. nr 6 - przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach