Przetargi.pl
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew

Gmina Skaryszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26640 Skaryszew, ul. Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 610 30 89 , fax. 48 610 30 89
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skaryszew
  ul. Słowackiego 6
  26640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 610 30 89, fax. 48 610 30 89
  REGON: 67022338500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana wielkość dostaw: - kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 – 4 500 ton w ciągu 2018 roku, a) Kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13242 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu. b) Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie miasta i gminy Skaryszew, lub innym terenie wyznaczonym przez Zamawiającego. c) Odbiór kruszywa na drogach będzie się odbywać sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową z trzydniowym wyprzedzeniem. d) Każda dostawa kruszywa będzie posiadać aktualny kwit przewozowy lub WZ. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontrolnego ważenia dostarczonego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 2 (Formularz 2.4.). 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, wówczas po okresie przewidzianym na wniesienie odwołania, a przed podpisaniem umowy powinni przedłożyć umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację zamówienia, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach