Przetargi.pl
„MODERNIZACJA KOTŁOWI GAZOWEJ OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22600 Tomaszów Lubelski, ul. Janusza Petera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 643 588 , fax. 846 643 588
 • Data zamieszczenia: 2018-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
  ul. Janusza Petera 7
  22600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 643 588, fax. 846 643 588
  REGON: 95037150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsptomaszowlubelski.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „MODERNIZACJA KOTŁOWI GAZOWEJ OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowi gazowej obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim z wewnętrzną instalacją gazową. Zakres prac modernizacyjnych kotłowi gazowej obiektu ww. obejmuje: a) Branża sanitarna – demontaż istniejącego kotła gazowego GE315; – montaż kaskady kotłów kondensacyjnych; – pozostawienie jednego istniejącego kotła gazowego GE315 i montaż palnika olejowego (źródło ciepła awaryjne); – dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów; – wymiana poszczególnych elementów armatury technologii kotłowni; – wymiana odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej; – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej; a) Branża elektryczna – roboty demontażowe w kotłowni; – wymianę opraw oświetleniowych i montaż dodatkowych obwodów gniazdkowych.; – instalację oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego w kotłowni; – instalację sterowania i sygnalizacji w kotłowni; – instalację aktywnego bezp. Instalacji gazowej; – instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego; – ochronę od porażeń prądem elektrycznym i połączeń wyrównawczych; – ochronę przepięciową;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach