Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa strychu nieużytkowego na pom. dydaktyczne oraz wydzieleniu klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym - postępowanie II


Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym ogłasza przetarg

 • Adres: 62-814 Janków Pierwszy, Janków Pierwszy 78
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 75 11 116 , fax. 62 75 11 038
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym
  Janków Pierwszy 78 78
  62-814 Janków Pierwszy, woj. wielkopolskie
  tel. 62 75 11 116, fax. 62 75 11 038
  REGON: 25155443900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/blizanow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa strychu nieużytkowego na pom. dydaktyczne oraz wydzieleniu klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym - postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa strychu nieużytkowego na pom. dydaktyczne oraz wydzieleniu klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym - postępowanie II. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/blizanow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf