Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra


Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 62-730 Dobra, plac Wojska Polskiego 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 279-90-11 , fax. 0-63 279-90-11
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  plac Wojska Polskiego 10 10
  62-730 Dobra, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 279-90-11, fax. 0-63 279-90-11
  REGON: 00052819000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra z miejscowości Chrapczew, Czajków, Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Długa Wieś, Januszówka, Józefów, Kaczka, Kościanki, Linne, Łęg Piekarski, Mikulice, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Potworów, Rzechta, Rzymsko, Rzymsko BG, Skęczniew, Stawki, Stefanów, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Ugory, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Żeronice oraz miasta Dobra, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm., zapisami Uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 - 2017, przepisami Uchwały nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2012 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 921, Uchwały Nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Dobrej o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Uchwały Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 31 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 20.02.2013 r. poz. 1747.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym a/ odbieranie odpadów niesegregowanych, w tym popiołu, odbieranie odpadów segregowanych, odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, odbieranie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych. Powierzchnia Gminy Dobra wynosi 132 km2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Dobra 6.298; wynikających z deklaracji 5605. Orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne: Nieruchomości zamieszkałe Obszar wiejski: Chrapczew 31,Czajków 16,Czyste 10,Dąbrowa 44;Dąbrowica 22;Dąbrowica Kolonia 44;Długa Wieś 95;Januszówka 29;Józefów 31,Kaczka 2,Kościanki 15,Linne 71,Łęg Piekarski 24,Mikulice 89,Miłkowice 57,Młyny Piekarskie 9,Moczydła 23,Ostrówek 35,Piekary 43,Potworów 39,Rzechta 49,Rzymsko 34,Rzymsko BG 26,Skęczniew 88,Stawki 13,Stefanów 24,Strachocice 49,Strachocice Kolonia 36,Szymany 21,Ugory 49,Wola Piekarska 50,Zagaj 23,Zborów 11,Żeronice 49,Obszar miejski Miasto Dobra: ul. Kilińskiego 100,ul. B. Prusa 7;ul. E. Orzeszkowej 8;ul. M. Konopnickiej 5;ul. T. Kościuszki 8;ul. H. Sienkiewicza 8,ul. S. Okrzei 14,ul. G. Narutowicza 11,ul. Parkowa 3,ul. Świętojańska 1,ul. A. Mickiewicza 14,ul. 1go Maja 23,ul. L. Sperczyńskiego 20,ul. J. Dekerta 49,ul. Słoneczna 9,ul. Wiatraki 16,ul. Wiśniowa 9,ul. Morelowa 8,ul. Czereśniowa7,ul. Łąkowa1,pl. Wojska Polskiego 41,pl. J. Słowackiego 34,pl. Zamysłów 18,pl. Mały Rynek 9, nieruchomości niezamieszkałe firmy, instytucje, cmentarze w tym działki letniskowe gdzie odpady powstają sezonowo: 420 w tym 325 działek letniskowych Ilość osób zadeklarowanych na nieruchomości Obszar wiejski Obszar miejski 1 198 84 2 319 126 3 218 78 4 185 69 5 159 39 6 84 12 7 58 8 8 19 4 9 4 0 10 1 1 11 1 1 16 0 1 Łącznie 1674 posesje zamieszkałe Uwaga: Ilość nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Zamawiający nie określi ilości nieruchomości zlokalizowanych na terenach o utrudnionym dojeździe. W związku z tym, zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem szacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 5. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Dobra na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2009 2012: Rodzaj odpadów Ilość odpadów w tonach 2009 2010 2011 2012 Zmieszane odpady komunalne 298,65 273,00 222,98 277,14 Papier 20,5 19,8 20,1 32,50 Szkło 7,3 7,4 7,6 8,50 Plastik tworzywa sztuczne 7,2 7,5 7,1 9,92 Metale Zmieszane odpady opakowaniowe Odpady wielkogabarytowe Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,75 Baterie Frakcja tzw. sucha 52,33 Łącznie zebrano odpadów 334,4 307,7 310,11 328,06 Uwaga: Z obliczeń Zamawiającego wynika, że na terenie Gminy Dobra umowy na odbiór odpadów do VII/2013r. posiadało ok. 72,2% nieruchomości zamieszkałych. Należy przyjąć, że 25% właścicieli nieruchomości zamieszkałych posiadających umowy na odbiór odpadów nie oddawało wszystkich odpadów. Przyjęto, że strumień odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 20 30% zakładanego strumienia. Przyjęto, że odpady biodegradowalne stanowią 45,5% wszystkich odpadów i 50% odpadów komunalnych bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne. 96% nieruchomości zadeklarowało, że będzie kompostowało odpady biodegradowalne we własnym zakresie. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Dobra na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w roku 2013: Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych Mg Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 442,66 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,44 Zmieszane odpady opakowaniowe 81,1 Opakowania ze szkła 18,4 Opakowania z tekstyliów 4,7 Zużyte opony 3 Gruz ceglany 3,7 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 9,2 Drewno 1,9 Tworzywa sztuczne 1,2 Odpady wielkogabarytowe 9,9 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 7,7 Selektywnie odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji 24,3 Razem 611,2 Ustalenia w zakresie demografii i ilości odpadów w 2013r. Lata 2013 liczba mieszkańców zamieszkałych deklarowanych 5693 Miasto 1304 Wieś 4389 odpady komunalne 611,20 Miasto 185,80 Wieś 425,40 Źródło: Ustalenia własne na podstawie złożonych deklaracji Uwaga: Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji. Łączna ilość odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobra zebranych w 2013r. wyniosła: 611,20 Mg.96% nieruchomości zadeklarowało, że będzie kompostowało odpady biodegradowalne we własnym zakresie. Strumień odpadów komunalnych pochodzącym z nieruchomości niezamieszkałych przyjmujemy ok. 30% wszystkich odpadów w 2013r. 183,36 Mg. Strumień odpadów komunalnych pochodzącym z nieruchomości zamieszkałych w 2013r. 427 Mg. Ilość odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca w 2013r. 0,107 Mg 0,075 Mg bez nieruchomości niezamieszkałych. Uwaga:Ustalenia w zakresie demografii i ilości odpadów na terenie gminy Dobra w 2013r. nie są zależne od Zamawiającego. Podane wyżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Wymagania dotyczące odbierania odpadów niesegregowane odpady komunalne odpady zmieszane pozostałe, w tym popiół gromadzone będą w pojemnikach, a w przypadku odrębnego odbierania popiołu, gromadzone będą w workach. minimalna pojemność pojemników min. 60 80 l na mieszkańca, na nieruchomościach jednorodzinnych na których zamieszkują mieszkańcy powyżej 4 osób, maksymalna pojemność pojemnika podstawowego to 360 l, plus odpowiednia ilość pojemników o określonej wyżej pojemności odpowiadająca ilości mieszkańców, na nieruchomościach wielorodzinnych ilość pojemników, ich minimalna i maksymalna pojemność powinny być dostosowane do potrzeb posesji, na nieruchomościach niezamieszkałych ilość i pojemność pojemników wynika z deklaracji. częstotliwość wywozu co najmniej raz w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkałych w uzasadnionych przypadkach odbiór następuje po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy, pojemniki worki dla mieszkańców przystępujących do zbiórki, na wymianę oraz w ramach reklamacji zapewnia Wykonawca, pojemniki/worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać każdą ilość odpadów komunalnych zgromadzonych na posesji i przygotowanych do odbioru. realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia pocztą elektroniczną email od Zamawiającego, zrealizować reklamację. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić pocztą elektroniczną email odpady@dobra24.pl Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odebranych niesegregowanych zmieszanych pozostałych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienia Zamawiającemu raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odpadów zmieszanych pozostałych w tym popiołu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. selektywne odpady komunalne odpady segregowane odbiór odbywał się będzie w systemie pojemnik worek, wprowadza się następujące rodzaje pojemników/worków:żółty papier, plastik, metal, tekstylia art. wielomateriałowe, niebieski zielony szkło opakowaniowe, częstotliwość wywozu żółty co najmniej raz w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, niebieski zielony co najmniej raz na kwartał, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkałych w uzasadnionych przypadkach odbiór następuje po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy, pojemniki worki do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji zapewnia Wykonawca ilość pojemnikówworków powinna być dostosowana do potrzeb posesji, pojemniki worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, przekazania całej masy selektywnie zebranych odpadów do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów.odpady ulegające biodegradacji odbiór odbywał się będzie w systemie pojemnik worek, częstotliwość wywozu: co najmniej raz na dwa tygodnie według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym w tym raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów zmieszanych, dopuszcza się w okresie zimowym odbiór raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów zmieszanych, pojemniki worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców przystępujących do zbiórki, na wymianę oraz w ramach reklamacji zapewnia Wykonawca ilość pojemników worków powinna być dostosowana do potrzeb posesji, pojemniki worki do pierwszego odbioru odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na teren każdej nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się do:uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do zbierania odpadów ulegających biodegradacji po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie na nieruchomości nowych pustych pojemników worków w dniu odbioru, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, przekazanie całej masy odebranych odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z przepisami prawa, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne:częstotliwość odbioru: co najmniej 2 razy w roku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, z wyznaczonych miejsc i w określony sposób daty odbioru zamieszczone w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym tzw. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dobra po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca, po podpisaniu umowy a do 30 czerwca 2014r. winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości: w przypadku odpadów niesegregowanych zmieszanych pozostałych popiołu pojemniki worki w liczbie i pojemności określonej w pkt 7 ppkt 1 oraz uzgodnionej z właścicielem nieruchomości, w przypadku odpadów segregowanych minimum 1 pojemnik lub po 2 worki każdego koloru. Kolejne worki dostarczane będą w systemie:za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. Na potwierdzenie dostarczenia pojemnikaów Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości Zamawiający dopuszcza pozostawienie pojemników worków na terenie nieruchomości w miejscu widocznym dla właściciela. harmonogram odbioru odpadów. za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Wykonawca powinien realizować według ustalonego harmonogramu w godzinach 700 1700, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ale na których powstają odpady komunalne Wykonawca powinien realizować według ustalonego harmonogramu w godzinach 700 1700. w uzasadnionych przypadkach odpady komunalne mogą być odbierane po uprzednim zgłoszeniu, w przypadku działek letniskowych/rekreacyjnych Wykonawca winien zapewnić odbiór odpadów komunalnych w każdy drugi i czwarty poniedziałek zgodnie z deklaracją, Wykonawca zobowiązany jest zostawić na posesji informację o ilości odebranych odpadów. w przypadku odbioru większej ilości odpadów niż zadeklarowana w deklaracji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca w którym nastąpił odbiór odpadów, w przypadku odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o rodzaju i kodzie oraz ilości odebranych odpadów w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca w którym nastąpił odbiór odpadów. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji będzie publikował za stronie internetowej ww.dobra24.pl, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości, harmonogram odbioru winien być sporządzony dla każdej miejscowości ulicy oddzielnie, harmonogram odbioru winien być sporządzony z podziałem na miesiące i zawierać terminy odbioru odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych, odpadów biodegradowalnych, popiołu, budowlanych i gabarytów,w harmonogramie odbioru winna być umieszczona informacja o czasie i miejscach wystawiania pojemników worków, informacja o kontakcie w przypadku zgłoszeń potrzeby odbioru odpadów, sposobie i terminie składania reklamacji, informacja o numerze bankowym Urzędu Miejskiego w Dobrej. W sytuacjach nadzwyczajnych jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi, gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu innych terminów ich odbioru. Wykonawca o takiej okoliczności winien powiadomić właścicieli tych nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację /np. oświadczenie, protokół, dokumentację fotograficzną na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady oraz fakturą miesięczną za wykonaną usługę przekaże Zamawiającemu. Odpady komunalne zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2012 r. i z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz niezgodnie ze sposobem określonym w złożonej deklaracji, traktowane są jako odpady zmieszane. Podmiot odbierający przyjmuje je, z tym, że jest obowiązany stosować się do zapisów § 7 ust. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę: uprzednio powiadomić właściciela nieruchomości o fakcie odbioru odpadów komunalnych zebranych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały, sporządzić dokumentację wskazującą na fakt zebrania przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały, powiadomić zamawiającego o zebraniu przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały. Wykonawca zobowiązany jest do przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. Wykonawcę obowiązuje zakaz:mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, mieszania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobra z odpadami komunalnymi zebranymi z terenu innych gmin. Odebrane odpady komunalne należy poddać ważeniu w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do RIPOK. odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi, za pomocą poczty elektronicznej email na adres odpady@dobra24.pl Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012 2017, uchwał Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2012 r. i z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, uchwały Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Sprzęt techniczny. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy zapewnić ponadto, aby: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów. na terenie bazy magazynowo transportowej która w myśl powyższego rozporządzenia ma być usytuowana w gminie z której terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy lub na terenie do którego podmiot odbierający odpady komunalne posiada tytuł prawny znajdowało się urządzenie do ważenia pojazdu każdorazowo przed wyjazdem do zbierania odpadów. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy zapewnić ponadto, aby: Wykonawca wyposażył Zamawiającego w stanowisko informatyczne obsługujące system pozycjonowania satelitarnego pojazdów celem weryfikacji poprawności wykonania zadania na czas trwania umowy, pojazdy były wyposażone w urządzenie pozycjonowania satelitarnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobra24.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf