Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury


Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych
  ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Wujaka, Dostojewskiego i Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1, a Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 44x22 m, w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, dla następujących dyscyplin: piłka koszykowa (pole gry 2 x po 22x13 m, kosze z regulacją wysokości; piłka siatkowa (pole gry 18x9 m, demontowane słupki, siatka z płynną regulacją jej wysokości oraz siatka do badmintona; piłka ręczna (pole gry 40x20 m), -Wykonanie odwodnienia liniowego boiska, -Budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupkach stalowych o wysokości 4 m, -Montaż piłkochwytów, -Wykonanie utwardzonych ciągów pieszych wokół boiska, łączących się z istniejącym zagospodarowaniem terenu, -Montaż dodatkowego wyposażenia: betonowy stół do ping-ponga - 1 szt, urządzenia siłowni - 4 szt, ławki - 24 szt, kosze na śmieci - 9 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf