Dostawa opału dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach


Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8742551 , fax. 046 8743166
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Moniuszki 24 24
  96-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 046 8742551, fax. 046 8743166
  REGON: 00031171100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-brzeziny.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Węgiel ekogroszek gatunek I - workowany w ilości 60 ton, wartość opałowa nie mniej niż 26 MJ/kg, uziarnienie : 8-25 mm, siarka max. 0,6%, popiół max. 9% , wilgoć max do 10%, spiekalność RI max 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-brzeziny.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf