WYKONANIE ŚCIEŻKI SŁUŻĄCEJ DO JAZDY NA WROTKACH, DESKOROLKACH ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W KALISZU POMORSKIM


Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3616263 , fax. 094 3616288
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
  ul. Wolności 25 25
  78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3616263, fax. 094 3616288
  REGON: 33092056400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliszpom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ŚCIEŻKI SŁUŻĄCEJ DO JAZDY NA WROTKACH, DESKOROLKACH ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W KALISZU POMORSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zadania należy wykonać: a) Ścieżkę bitumiczną szerokości 2,5 m o długości 128 mb. obramowaną obrzeżem betonowym 8x30 cm z pochylniami i muldami. Wewnątrz terenu wydzielonego przez ścieżkę tworzy się rezerwę terenu ( obramowanie z obrzeża betonowego 6x20 cm) pod lodowisko lub boisko o wymiarach 15x28 m, o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem naturalnym. Konstrukcja nawierzchni ścieżki: - warstwa betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa chudego betonu gr. 12 cm, - warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm W rejonie ścieżki należy zamontować 4 sztuki ławek bez oparcia oraz wybrukować kostką betonową nawierzchnię pod ławkami o wym. 2,0 x 2,2 m. b) Boisko do gry w koszykówkę/siatkówkę bitumiczne o wym. 10,0 x 18,0 m, obramowane obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Konstrukcja nawierzchni boiska: - warstwa betonu asfaltowego gr. 4 cm, - warstwa chudego betonu gr. 12 cm - warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm. c) Uporządkowanie dojazdów do garaży poprzez wykonanie odcinków drogi utwardzonej tłuczniem gr. 20 cm na szerokości 3,5 - 5,0 m zgodnie z PT d) Uporządkowanie terenów trawiastych. e) Zakup i montaż siłowni plenerowej. 2.Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania inwestycji określony jest w przedmiarze robót zawierającym roboty do wykonania , dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią odpowiednio załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kaliszpom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf