Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej między innymi: 1)Roboty drogowe, projektowana klasa drogi Z1/2, kategoria ruchu KR4: a)przebudowę nawierzchni drogowych jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, obiektów inżynieryjnych, zatok autobusowych, b)zagospodarowanie pasów zieleni, c)opracowanie organizacji ruchu docelowej łącznie z sygnalizacją świetlną oraz organizacji ruchu w trakcie budowy, między innymi z uwzględnieniem realizacji prac -pod ruchem - sygnalizacje wyposażyć w kamery cyfrowe IP. 2)Kanalizację deszczową. 3)Oświetlenie uliczne. 4)Budowę m.in: a)kanalizacji Miejskiej Szerokopasmowej Bezpiecznej Sieci Teleinformacyjnej LEGMAN w pasie drogowym; b)zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w mieście; c)kanału technologicznego. 5)Usunięcie kolizji z sieciami, obiektami. 6)Sporządzenie projektu podziału geodezyjnego i wykazu działek geodezyjnych potrzebnych pod wykup w celu uzyskania pasa drogowego umożliwiającego budowę jezdni szerokości 7m wraz ze skrzyżowaniami. 7)Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej. 8)Wbudowanie materiałów np. kostki granitowej i krawężników pochodzących z odzysku stanowiących własność Gminy Legnica. 9)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem obiektów, które w ramach decyzji zrid zostaną przejęte na rzecz Gminy Legnica na dzień złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z załączoną dokumentacją - Rozdział 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektem umowy - Rozdział 3 siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,- PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf