Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pięciu zadaniach inwestycyjnych 1. Przebudowa ulic Gwiaździstej, Radosnej i Pogodnej w Radwanicach w dwóch etapach 2. Przebudowa ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie Etap II 3. Remont nawierzchni ulicy Leśnej, 4. Wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiana odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice. 5. I etap modernizacji drogi transportu rolnego Sulimow-Prawocin


Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 311 43 70
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 311 43 70
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pięciu zadaniach inwestycyjnych 1. Przebudowa ulic Gwiaździstej, Radosnej i Pogodnej w Radwanicach w dwóch etapach 2. Przebudowa ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie Etap II 3. Remont nawierzchni ulicy Leśnej, 4. Wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiana odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice. 5. I etap modernizacji drogi transportu rolnego Sulimow-Prawocin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pięciu zadaniach inwestycyjnych: 1. Przebudowa ulic Gwiaździstej, Radosnej i Pogodnej w Radwanicach w dwóch etapach: I etap - 2012 r. - ul. Gwiaździsta i Radosna; II etap - 2013 r. - ul. Pogodna, gmina Siechnice 2. Przebudowa ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie Etap II 3. Remont nawierzchni ulicy Leśnej od HM 0+0 do HM 9+72, na odcinku: ul. Sławna - ul. Spacerowa i na odcinku: ul. Sławna - do lasu, w miejscowości Kotowice gmina Siechnice 4. Wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiana odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice, 5. I etap modernizacji drogi transportu rolnego Sulimow-Prawocin, Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należą czynności zapisane w art. 25 ustawy Prawo budowlane oraz w istotnych warunkach umownych stanowiących załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności usługa polegać będzie na: 1) Zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi 2) Udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 3) Zapoznaniu się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 4) Nadzorze nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę; 5) Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego; 6) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania; f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy 7) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora. 8) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 9) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 10) Sprawdzaniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo - ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem; 11) Gromadzeniu i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ; 12) Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 13) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem; 14) Nadzorowaniu i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców. 15) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 16) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających. 17) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 18) Składaniu raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca. Roboty budowlane nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski polegają na : 1) Zadanie 1: Przebudowa ulic Gwiaździstej, Radosnej i Pogodnej w Radwanicach w dwóch etapach: I etap - 2012 r. - ul. Gwiaździsta i Radosna; II etap - 2013 r. - ul. Pogodna, gmina Siechnice - szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dokumentacja znajduje się pod adresem internetowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1800&idmp=35&r=r 2) Zadanie 2: Przebudowa ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie Etap II - szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dokumentacja znajduje się pod adresem internetowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1828&idmp=35&r=r 3) Zadanie 3: Remont nawierzchni ulicy Leśnej od HM 0+0 do HM 9+72, na odcinku: ul. Sławna - ul. Spacerowa i na odcinku: ul. Sławna - do lasu, w miejscowości Kotowice gmina Siechnice - szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dokumentacja znajduje się pod adresem internetowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1829&idmp=35&r=r 4) Zadanie 4: Wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiana odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice - szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dokumentacja znajduje się pod adresem internetowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1811&idmp=35&r=r 5) Zadanie 5: I etap modernizacji drogi transportu rolnego Sulimow-Prawocin - droga o nawierzchni tłuczniowej o długości 2.102mb, realizowana na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Lokalizacja planowanego zadania: - powiat: Wrocławski - gmina: Siechnice - obręb: Sulimów, Prawocin - działka nr: dz nr 232 ( obręb Sulimów), 77,78,82 ( obręb Prawocin). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania, a będzie niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.SIECHNICE.GMINA.PL
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf