Wykonanie dachów na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie


Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8641840 lub 73 , fax. 046 8641871
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8641840 lub 73, fax. 046 8641871
  REGON: 75015199400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.sochaczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dachów na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych polegających na wykonaniu dachów na budynkach stołówki i łącznika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) Dom na Szlaku im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie 8. Prace budowlane w MOW obejmują budynek stołówki i łącznika - roboty rozbiórkowe stropodachów, instalacji odgromowej i rynien spustowych oraz komina, podmurowanie kominów, wykonanie dachów dwuspadowych konstrukcji drewnianej, krytych blachą trapezową, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie rynien i rur spustowych. 2. Prace budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji budowlanej, książce przedmiarów robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonania (określoną w opisie do projektu). W ramach realizacji inwestycji należy również wykonać m.in. prace przygotowawcze, rozbiórkowe oraz porządkowe. Całość zadania należy zrealizować zgodnie z zapisami SIWZ (wraz z załącznikami), jak również zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ze sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ. 2. Termin wniesienia wadium: do terminu składania ofert - do dnia 28 sierpnia 2012 roku, do godz. 13.00. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Wadium można wnieść w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego. Nr konta: 81 9283 0006 0011 2732 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, ul. Reymonta 18 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w innej formie, niż gotówkowej, należy zdeponować u Skarbnika Powiatu w pokoju nr 221 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65, w terminie jak wyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=przetarg
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf