Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym


Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5267511 , fax. 022 5367514
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  ul. Bellottiego 3B 3B
  01-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5267511, fax. 022 5367514
  REGON: 00018023000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na podstawie wyników badań przygotowana zostanie: - diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej różnych typów rodzin niepełnych (zależnych od przyczyn powstawania: śmierć współmałżonka, rozwód, urodzenie dziecka pozamałżeńskiego, migracja zagraniczna jednego z małżonków), jej uwarunkowań zewnętrznych (rynek pracy, świadczenia społeczne, otoczenie instytucjonalne) oraz uwarunkowań wewnątrzrodzinnych, sprzyjających lub zagrażających integracji społecznej. - rozpoznanie postaw i strategii życiowych rodziców samotnie wychowujących dzieci, zapobiegających wykluczeniu społecznemu. - rozpoznanie czy i w jakim stopniu rozwiązania w zakresie polityki społecznej i rodzinnej wspierają rodziny niepełne w realizacji ich społecznych funkcji oraz zapobiegają wykluczeniu społecznemu, a na ile utrwalają stan pozostawania w sferze zagrożenia. - określenie skutków uzależnienia od pomocy społecznej dla realizacji funkcji ekonomicznej, opiekuńczej i wychowawczej rodziny, relacji wewnątrzrodzinnych oraz trwałości rodziny. - rozpoznanie możliwości i barier usamodzielnienia się od systemu świadczeń - rozpoznanie sieci powiązań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych (kapitału społecznego) służących integracji społecznej rodzin niepełnych oraz weryfikacji metod działania pozwalających na uniezależnienie od systemu świadczeń Badania zostaną przeprowadzone: a). z matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci korzystającymi ze świadczeń ro-dzinnych - indywidualne wywiady kwestionariuszowe z 230 samotnymi rodzicami b). z matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci korzystającymi z pomocy społecz-nej - indywidualne wywiady kwestionariuszowe z 230 samotnymi rodzicami c). z matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci, przebywającymi w Domach Samotnej Matki prowadzonych przez różne podmioty - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 15 samotnymi rodzicami (po 5 wywiadów w każdym z trzech wskazanych województw) d). z kierownikami Domów Samotnej Matki, prowadzonymi przez: pomoc społeczna, Ko-ściół i NGO, w których przebywają respondenci wywiadów wymienionych w pkt. c) - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 3 osobami, po jednym w każdym województwie e) z kierownikami powiatowych urzędów pracy - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 6 osobami; po 2 w każdym województwie f) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 6 osobami; po 2 w każdym województwie g) z reprezentantami organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin niepełnych - indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 6 osobami; po 2 w każdym województwie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja metodyczna realizacji zadań merytorycznych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipiss.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf