Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Chełmie.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 603 123 , fax. 825 603 123
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  ul. Lwowska 24
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 603 123, fax. 825 603 123
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Chełmie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres usług obejmuje: 1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych obejmuje następująco a. pomieszczenia: - pomieszczenia biurowe o powierzchni – 186,00 m2, - ciąg komunikacyjny o powierzchni – 29,00 m2, - toalety o powierzchni – 5,00 m2, b. rodzaj podłoża: - panele podłogowe – 160,00 m2, - wykładzina dywanowa – 55,00 m2, - terakota – 5,00 m2 c. okna drewniane o powierzchni całkowitej 25,2 m2. 2. Czynności do wykonania w ramach zamówienia: a. codziennie: - sprzątanie pomieszczeń biurowych,, - sprzątanie ciągu komunikacyjnego, - odkurzanie wykładzin dywanowych odkurzaczem, - wycieranie na mokro i nabłyszczanie powierzchni wykonanych z terakoty i paneli podłogowych, - wynoszenie śmieci, zakładanie w koszach na śmieci nowych worków, - mycie i dezynfekcja toalet, - wycieranie kurzu z biurek, parapetów, szafek, półek itp. powierzchni. b. raz w tygodniu: - mycie glazury w łazience, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. c. raz w ciągu kwartału: - w terminie uzgodnionym z Sekcją Administracyjno – Ekonomiczną mycie okien. 3. Wymagania: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi starannie, własnym sprzętem, używając środków czystości dobrej jakości. 2. Wszelkie środki czystości (płyny, pasty, szczotki, ścierki, worki do odkurzacza, worki na śmieci, itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt. 3. Wykonawca zobowiązuje się do oszczędnego zużywania energii elektrycznej i wody niezbędnej do wykonania prac, o których mowa w umowie. 4. Wykonawca otrzyma klucze do pomieszczeń biurowych w sekcji Administracyjnej (za pokwitowaniem) i będzie miał obowiązek po zakończeniu sprzątania pozamykać wszystkie okna, pomieszczenia, drzwi wejściowe do RDW w Chełmie. 5. Czynności związane ze sprzątaniem będą wykonywane we wszystkie dni robocze zgodnie z regulaminem Zamawiającego w godz. 15.00 do 19.00. 6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na przechowywanie środków czystości, sprzętu oraz odzieży roboczej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej, nie przeglądania dokumentów oraz nie włączania komputerów znajdujących się w pomieszczeniach biurowych. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy ustalone protokołem przez strony umowy. 4. Usługi zostaną wykonane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący należytą jakość. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób/osoby wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w zakresie czynności objętych przedmiotem zamówienia (określonych w pkt. III.2.2. SIWZ.) 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie usług przy wykorzystaniu technologii i sprzętu innego niż określone w OPZ, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone przez Zamawiającego. Zamówienie udzielane jest w częściach przez podległe ZDW w Lublinie Rejony Dróg Wojewódzkich. Łączna wartość zamówienia została ustalona na kwotę 152 974,93 zł netto.Wartość niniejszego zamówienia wynosi 19 800,00 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 poz. 359) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski S.A. na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 5. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2016 poz. 1988 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów ienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji w miejscu, gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium b) ofertę przetargową z ceną netto i z podatkiem VAT wraz z załączonym Formularzem Cenowym (wzór - zał. A1 do SIWZ). c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf