Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych na terenie siedziby RDW w Lublinie z/s w Bychawie


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 815 660 256
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5
  23100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 815 660 256
  REGON: 16771100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych na terenie siedziby RDW w Lublinie z/s w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych na terenie siedziby RDW w Lublinie z/s w Bychawie 2. Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, świetlicy, korytarzy w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie. Sprzątanie w dni robocze po godzinach pracy tj. po godz.1500 do godz. 2100. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zaopatrzenia pracowników w ubrania robocze i środki czystości. 4. Wykonawca zapewnia również środki czystości oraz sprzęt do utrzymania czystości w sprzątanych pomieszczeniach. 5. Opis budynku administracyjno – biurowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie ul. A. Budnego 5: 1) Budynek administracyjno – biurowy parterowy. Całkowita powierzchnia wnętrza - 156,00 m2, w tym: - ogólna powierzchnia pomieszczeń biurowych - 99,00 m2, - powierzchnia korytarzy - 38,00 m2, - ilość toalet - 2/19,00 m2, 2) Rodzaj podłoża - wykładziny dywanowe - 35,45 m2, - panele podłogowe - 44,45 m2, - terakota - 76,10 m2, 3) Powierzchnia glazury - 50,00 m2, 4) Okna plastikowe - 26,80 m2. 6. Wyszczególnienie czynności do wykonania w ramach sprzątania siedziby RDW 1) Odkurzanie wykładzin dywanowych – codziennie w dni robocze 2) Mycie terakoty – codziennie w dni robocze 3) Mycie glazury w miarę potrzeb lub na polecenie Zamawiającego. 4) Wycieranie kurzu na biurkach, blatach, półkach, parapetach – codziennie dni robocze 5) Mycie i dezynfekcja toalet – codziennie w dni robocze 6) Uzupełnianie papieru toaletowego – w miarę potrzeb. 7) Mycie okien i drzwi (2- krotne) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 8) Pranie zasłon i firanek w terminach mycia okien lub na polecenie Zamawiającego. 9) Mycie grzejników c. o . po sezonie grzewczym. 10) Gaszenie światła po zakończonej pracy. 7. Zabrania się: 1) Spożywania alkoholu w miejscu pracy. 2) Korzystanie z telefonów, faksów w sprawach prywatnych. 3) Korzystania z komputerów 4) Używania kserokopiarki. 5) Wpuszczania do sprzątanych pomieszczeń osób trzecich. 8. Sprzątający ponosi odpowiedzialność w czasie sprzątania za sprzęt elektroniczny znajdujący się w sprzątanych pomieszczeniach. Zabrania się mycia sprzętu elektronicznego płynami. Sprzęt należy przetrzeć flanelą. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób sprzątającej wykonującej czynności wymienione w pkt. III.6 10. Sprzątania pomieszczeń będzie dokonywać wyznaczony do tego pracownik po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej. 11. Zmiana pracownika może być dokonana po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł słownie złotych: pięćset 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonym Kosztorysem ofertowym (wzór - zał. A1 do siwz), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika D. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf