Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Parku Wodnego PLANTY w Pleszewie


Sport Pleszew Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Al. Mickiewicza 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 742 83 63 , fax. 62 742 12 93
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sport Pleszew Sp. z o.o.
  Al. Mickiewicza 6 6
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 62 742 83 63, fax. 62 742 12 93
  REGON: 30116544900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sport.pleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Parku Wodnego PLANTY w Pleszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wewnątrz obiektu Park Wodny Planty w Pleszewie przy ul. Sportowej o powierzchni usług 2.712,6 m2, w tym: - piwnica - 153,6 m2 - parter - 2.200,1 m2 - piętro - 358,9 m2 zgodnie z harmonogramem określonym przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ przy uzyciu środków czyszczących i urządzeń wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sport.pleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf