wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania nazwanego PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO KOŁO


PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-875 Poznań, Al. Niepodległości 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6333764 , fax. 061 6333718
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
  Al. Niepodległości 8 8
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6333764, fax. 061 6333718
  REGON: 00012680103726
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkp-nieruchomosci.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania nazwanego PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO KOŁO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2.1. Wykonanie praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) - art. 25 i 26 odnośnie praw i obowiązków inspektora nadzoru. 4.2.2. Na życzenie Zamawiającego udział w charakterze rzeczoznawcy podczas sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej (w tym wizualizacji) oraz udział w przetargach w tym m.in. współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej, udzielanie wyjaśnień wykonawcom, sprawdzanie kosztorysów ofertowych, harmonogramów rzeczowo-finansowych i ich zgodności z kosztorysami ofertowymi złożonymi na przetargach oraz udzielanie pisemnych opinii czy oferty cenowe sporządzone zostały prawidłowo. 4.2.3. Współpracę przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań oraz przy ich rozliczaniu. 4.2.4. Udział w przekazywaniu placu budowy, odbiorach oraz naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego. 4.2.5. Obecność na terenie budowy w wymiarze czasowym gwarantującym sprawną realizację inwestycji. 4.2.6. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 4.2.7. Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. 4.2.8. Kontroli rozliczeń budowy od strony ilościowej i kosztorysowej. 4.2.9. Informowanie inwestora o zaawansowaniu rzeczowo-finansowym robót oraz o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na czas lub koszty inwestycji. 4.2.10. Udział w komisjach szacowania ewentualnych szkód. 4.2.11. Sprawdzanie i zatwierdzanie do zapłaty kosztorysów po wykonaniu robót i faktur za ich wykonanie. 4.2.12. Przygotowanie kompletu dokumentów związanych z odbiorem końcowym robót i przekazaniem inwestycji do użytkowania. 4.2.13. Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji. 4.2.14. Zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie. 4.2.15. Obsługę w czasie okresu gwarancji i rękojmi., 4.2.16. Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże: -Architektoniczną -Konstrukcyjno - budowlaną -Telekomunikacyjną -Instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń - cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -Instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w kwocie: 1 000,00 PLN (tysiąc złotych 00/100), a dowód wniesienia wadium zobowiązany jest dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkp-nieruchomosci.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf