Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

  • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 067 35 28 090 , fax. 067 35 28 171
  • Data zamieszczenia: 2014-05-15
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
    ul. Kościuszki 96 96
    64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
    tel. 067 35 28 090, fax. 067 35 28 171
    REGON: 00030852500000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzozczarnkow.x.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV, zgodnie z asortymentem określonym w SIWZ
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zzozczarnkow.x.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf