Roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, instalacja oddymiania klatek schodowych , montaż ścianek aluminiowych p.poż wraz z drzwiami w budynku nr 267 Dęblin - Lotnisko, administrowanego przez Jednostkę Wojskowa Nr 4219 Dęblin stanowiącego własność Skarbu Państwa - Nr 48/12N


Jednostka Wojskowa 4219 ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 5519510, 5517818 , fax. 0-81 5519536
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4219
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 5519510, 5517818, fax. 0-81 5519536
  REGON: 06027283200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.5wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, instalacja oddymiania klatek schodowych , montaż ścianek aluminiowych p.poż wraz z drzwiami w budynku nr 267 Dęblin - Lotnisko, administrowanego przez Jednostkę Wojskowa Nr 4219 Dęblin stanowiącego własność Skarbu Państwa - Nr 48/12N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, instalacji oddymiania klatek schodowych, montażu ścianek aluminiowych p.poż wraz z drzwiami w budynku nr 267 Dęblin - Lotnisko, administrowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 4219 Dęblin stanowiącego własność Skarbu Państwa. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do siwz tj.: a Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2; Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonej od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez strony. Na wyroby objete gwarancją należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 3. UWAGA: Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu. Istnieje możliwość, aby wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert dokonali wizji lokalnej w budynku nr 267. Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 17 sierpnia 2012 r. (piątek) o godz. 10.00 - do Wydziału Infrastruktury (budynek nr 287) Jednostki Wojskowej Nr 4219 w Dęblinie, Lotnisko, do pokoju Nr 110. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest. p. Grażyna Łoboda tel. (81) 551 79 19. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za zlecone do podwykonania części robót oraz skutki działania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wpisać do formularza oferty informacje w tym zakresie. 5. W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń - Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 6. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązuje się przekazać do magazynu Zamawiającego - magazynu Wydziału Infrastruktury Jednostki Wojskowej Nr 4219 w Dęblinie na podstawie protokołu z demontażu. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty z utylizacji materiałów rozbiórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł słownie dziesięć tysięcy złotych 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a pieniądzu, b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c gwarancjach bankowych, d gwarancjach ubezpieczeniowych, e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 84 1130 1206 0028 9105 1620 0001 z dopiskiem Wadium na przetarg nieograniczony Nr 48 12 N Roboty budowlane docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, instalacja oddymiania klatek schodowych , montaż ścianek aluminiowych p.poż wraz z drzwiami w budynku nr 267 Dęblin Lotnisko, administrowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 4219 Dęblin stanowiącego własność Skarbu Państwa. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 3 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 4 W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez inne podmioty oryginał musi zostać złożony w kasie Jednostki Wojskowej Nr 4219 w Dęblinie przy ul. Brygady Pościgowej 5 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączona do oferty. 5 Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 6 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 7 Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.5wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf