Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej


Nadleśnictwo Janów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8720072 , fax. 15 8720185
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Janów Lubelski
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 35
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8720072, fax. 15 8720185
  REGON: 83001745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.start.lasy.gov.pl/web/janow_lubelski
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część I - remont jadalni wraz z przebudową schodów, część II - remont pomieszczeń (byłe mieszkania). Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - dokumentacji projektowej, - przedmiarach robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium: - część I - w wysokości - 2.000,00 zł (słownie; dwa tysiące złotych), - część II - w wysokości - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.start.lasy.gov.pl/web/janow_lubelski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf