Remont budynku parterowego (barak F) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5354606 , fax. 081 5354313
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5354606, fax. 081 5354313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku parterowego (barak F) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie obejmuje remont budynku parterowego (barak F) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73. Zakres zamówienia opisany został w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ: a) Branża budowlana b) Branża elektryczna: ST-01 c) Branża sanitarna: SST1.1. i SST 1.2. i dotyczy w szczególności: - remontu pomieszczeń wew. i termorenowacji budynku oraz prac towarzyszących w baraku F Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie; - wymiany opasek odwadniających; - wymiany chodników; - wymiany instalacji elektrycznych wew. i przyłączeniowych oraz niskoprądowych; - wymiany instalacji wodociągowej przyłącza do budynku oraz wew. robót sanitarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości - 8000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego NBP O/Okręgowy Lublin nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Oferta, która będzie zabezpieczona inną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Termin wniesienia wadium - do godz. 10:30dnia 29.08.2012 r. 6. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz utraty wadium określone w art. 46 ustawy. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 - pokój nr 147 - (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 30 do 15:30), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwp.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf