REMONT POŁACI DACHOWYCH I GŁOWIC KOMINOWYCH na budynkach przy ul. Łaskiej 60, ul. Pułaskiego 12, św. Jana 1 i Zamkowej 51 w Pabianicach


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 59 285 , fax. 42 22 59 286
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Warzywna 6 6
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 59 285, fax. 42 22 59 286
  REGON: 47001384300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgm.pabianice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POŁACI DACHOWYCH I GŁOWIC KOMINOWYCH na budynkach przy ul. Łaskiej 60, ul. Pułaskiego 12, św. Jana 1 i Zamkowej 51 w Pabianicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na w/w budynkach wykonanie: 1. przemurowania głowic kominowych, uzupełnienia cegłami ogniomurów, gzymsów i ścianek kolankowych, wymiana lub nowe tynki i uzupełnienia tynków na kominach, gzymsach, ogniomurach, 2. wymiana lub założenie nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, obróbki z papy termozgrzewalnej, 3. wymiana lub pokrycie połaci dachowych papą termozgrzewalną, w wyłożeniem papą koryt, 4. likwidacja części koryt oraz w razie potrzeby wymiana części deskowania, 5. wymiana naświetla z okien w kształcie piramidy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454830007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.pabianice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf