usługa poligraficzna druku materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej


Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza przetarg

 • Adres: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 20/22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 664 79 18 , fax. 0-42 664 79 70
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
  ul. Narutowicza 20/22 20/22
  90-135 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 664 79 18, fax. 0-42 664 79 70
  REGON: 00027922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa poligraficzna druku materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie sukcesywne od dnia 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. usługi poligraficznej druku materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej. Kalkulując oferowane ceny za usługę druku, należy uwzględnić koszty: a) przygotowania do druku (naświetlenie matryc offsetowych metodą CTP - computer to plate), b) koszty transportu druków, które mają być dostarczone do siedziby Filharmonii Łódzkiej w należytym stanie, tzn. bez zagnieceń, załamań, uszkodzeń itp. Podane ilości ze znakiem (*) precyzują nakład pojedynczej edycji konkretnego produktu; Podane ilości ze znakiem (**) oznaczają nakład konkretnego produktu, jaki będzie zamówiony przez cały czas trwania umowy. W sytuacji, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a która może mieć miejsce w okresie wykonywania umowy zastrzega on sobie: - możliwość zmiany nakładów i liczby edycji druków w stosunku do przewidzianych w formularzu oferty z konsekwencjami finansowymi +/- w stosunku do ceny zawartej w ofercie; - rezygnacje z niektórych rodzajów druków; - zamówienie druku niewskazanego w formularzu oferty, o ile jego wykonanie będzie w zasięgu wykonawcy. Niemożność wykonania takiego druku nie może powodować ujemnych konsekwencji dla wykonawcy. W Filharmonii Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22 udostępnia się do wglądu przykładowe wydruki gotowych projektów. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zamówienia wyznaczył osobę, która będzie odpowiedzialna i zobowiązana do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w celu osobistego odbioru materiałów do druku. Odbiór gotowych materiałów - w siedzibie Zamawiającego. Realizacja usługi będzie następować na podstawie pisemnych zamówień /zgłoszeń/ składanych przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia; wyjątek stanowi program koncertowy miesięczny oraz książka repertuarowa roczna, na które przeznaczamy 7 dni. Wraz ze zgłoszeniem zostaną przekazane pliki do naświetlania. Reakcja Wykonawcy rozumiana jako odbiór materiałów do wykonania usługi winna nastąpić nie później niż 1 - 2 godziny od przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Termin płatności za faktury - 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Szczegółowe zestawienie druków znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy). Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie: a/ pieniądzu na rachunek bankowy 58 1030 1205 0000 0000 8790 6019 b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach ubezpieczeniowych; e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, kwota wadium musi znajdować się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ do oferty. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu dokumentu potwierdzającego złożenie wadium, dokument ten powinien być złożony wraz z ofertą, ale nie połączony z nią w sposób trwały, który uniemożliwiałby jego zwrot bez naruszenia integralności oferty. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego ofert została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w związku z wyborem innej oferty lub unieważnieniem postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.filharmonia.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf