Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego Rząśnik Włościański-Dalekie na działkach o nr ew. 271, 91 na terenie Gminy Wąsewo.


Urząd Gminy Wąsewo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6458000 , fax. 029 6458001
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wąsewo
  ul. Zastawska 13 13
  07-311 Wąsewo, woj. mazowieckie
  tel. 029 6458000, fax. 029 6458001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego Rząśnik Włościański-Dalekie na działkach o nr ew. 271, 91 na terenie Gminy Wąsewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego Rząśnik Włościański-Dalekie na działkach o nr ew. 271, 91 na terenie Gminy Wąsewo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wasewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf