PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W UNIECKU - ETAP II


Gmina Raciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 679 12 80 , fax. 23 679 12 75
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raciąż
  ul. Kilińskiego 2 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  tel. 23 679 12 80, fax. 23 679 12 75
  REGON: 13001374300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.raciaz.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W UNIECKU - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W UNIECKU - ETAP II, w tym wykonanie następujących robót budowlanych 1. Branża budowlana: a. Prace przygotowawcze b. Wyburzenia i wykonanie nowych podciągów i słupa żelbetowego c. Nowe ścianki działowe d. Wymiana parapetów wewnętrznych e. Skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych f. Wyrównanie istniejących tynków i wykonanie nowych g. Glazury h. Prace malarskie i. Lamperia z tynku mozaikowego j. Stolarka drzwiowa wewnętrzna k. Prace porządkowe 2. Branża sanitarna a. Instalacja wody zimnej i ciepłej b. Instalacja kanalizacji sanitarnej c. Przewody i armatura 3. Instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe a. Prace demontażowe b. Rozdzielnie i wiz c. Instalacja elektryczna wewnętrzna (przychodnia) d. Instalacja elektryczna w mieszkaniach e. Instalacje niskoprądowe f. Pomiary Szczegółowy zakres robót II etapu jest określony jest w Projektach budowlanych, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych. UWAGA! W/w roboty stanowią kontynuację robót wykonanych w 2010 r - w ramach pierwszego etapu rozbudowy ośrodka zdrowia w Uniecku, w raamch którego wykonano między innymi:przebudowę stropodachu płaskiego na dach wielospadowy z poddaszem nieużytkowym, podjazd dla osób niepełnosprawnych, termomodernizację budynku, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonu wraz z wymianą balustrady, wykonano punkt apteczny na parterze budynku, udrożniono istniejące przewody wentylacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł. słownie: (pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf