Przebudowa sanitariatów (etap I) w Szkole Podstawowej Nr 60 w Gdańsku, ul. Chłopska 64


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Piekarnicza 16 16
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sanitariatów (etap I) w Szkole Podstawowej Nr 60 w Gdańsku, ul. Chłopska 64
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wynikające z przebudowy pomieszczeń nr 109 i 110 na I p. budynku stanowiących sanitariat dla chłopców w tym: - zerwanie i ułożenie na nowym podłożu posadzki z płytek ceramicznych, antypoślizgowych - pow. ok. 20 m2 - wymiana stolarki drzwiowej (szt. 2) i okiennej (95x95 - szt. 3) - montaż ścianek parawanowych systemowych - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i ogrzewania. - wymiana instalacji elektrycznej, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi na wys. min 2 m - roboty tynkarsko-malarskie Roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym wymienionym w pkt. 3.2. niniejszej SIWZ w części dot. tylko pomieszczeń nr 109 i 110.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf