przeprowadzenie badania systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego wraz z raportem w ramach projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3261555 , fax. 058 3261556
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorząd Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3261555, fax. 058 3261556
  REGON: 19168644300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie badania systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego wraz z raportem w ramach projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego wraz z raportem w ramach projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedsięwzięcia badawcze realizowane na terenie województwa skoncentrowane są w większości na tematyce regionalnego rynku pracy oraz na sektorze przedsiębiorstw. Ponadto, zrealizowane badania mają zwykle zasięg lokalny, nie obejmując całego obszaru województwa. Brak jest natomiast kompleksowych przedsięwzięć badawczych ukierunkowanych na analizę problemów społecznych, efektywność narzędzi i instrumentów polityki i integracji społecznej oraz dynamikę i intensywność zjawisk społecznych, oddziałujących na gospodarkę, rynek pracy oraz życie społeczne w regionie. Demograficzne starzenie się ludności i nierówności społeczne wewnątrz tej grupy osób, to problemy rozwijających się społeczeństw, które niosą za sobą poważne konsekwencje. Problematyka starzenia się od lat stanowi przedmiot dyskusji naukowców wielu specjalizacji, m.in. lekarzy, ekonomistów, kulturoznawców, psychologów i socjologów. Bardzo istotna jest jednak kwestia prowadzonej polityki społecznej wobec starzenia się i starości, która poza pomocą społeczną i ochroną zdrowia, zajęłaby się innymi aspektami problemu. Istotne jest, by poddać analizie kształt i zakres podejmowanych na terenie województwa działań, mających na celu szeroko pojętą integrację społeczną i pomoc osobom starszym. Ocena systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego pozwoli lepiej poznać sytuację seniorów, a w szczególności pomoże zdiagnozować efekty działań kierowanych wobec tych osób, uskutecznić dalsze działania oraz porównać usługi świadczone na rzecz seniorów przez publiczne i prywatne instytucje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: metodologia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorskie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf