Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” i Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej – zagospodarowanie terenu


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

 • Adres: 64720 Lubasz, Krucz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 551 825 , fax. 672 551 878
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
  Krucz 28
  64720 Lubasz, woj. wielkopolskie
  tel. 672 551 825, fax. 672 551 878
  REGON: 57006441200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” i Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej – zagospodarowanie terenu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół budynku Masztalarni zgodnie z dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszego SIWZ, obejmującą branże architektoniczną, drogową oraz elektryczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót zawierają: 1. Projekt budowlany, wykonawczy. 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3. Przedmiary robót. Montaż instalacji elektrycznej zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego łącznie z fundamentami pod oprawy od projektowanej szafki SO2 na placu północno-zachodnim, zasilania szafki trenażera i garażu (drewutni), należy wykonać w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, co należy zawrzeć w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Rozbiórkę kanału samochodowego, należy wykonać w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, co należy zawrzeć w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Miejsce montażu 6 szt. słupków sportowych na boisku należy wyznaczyć geodezyjnie. Wykonane roboty podlegają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej, dlatego jeżeli podczas realizacji robót zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić Zamawiającego i odpowiednie służby ochrony
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf