z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny - strona nr 31

Spis treści

Inne wypadki użytkowania

Art. 283 (uchylony)
Art. 284
Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną