Leasing finansowy używanego autobusu turystycznego


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3652078-9 , fax. 0-94 3650434
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółka z o.o.
  ul. Bolesława Chrobrego 24 24
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3652078-9, fax. 0-94 3650434
  REGON: 33003170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pks.swidwin.biuletyn.net/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing finansowy używanego autobusu turystycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest leasing zwrotny finansowy (w dalszej części zwany leasing) używanego autobusu turystycznego marki BOVA model FUTURA FHD rok produkcji 2000 r. o wartości rynkowej netto 144.000 zł. Jest to wartość, którą wykonawca przyjmie do skalkulowania ofert leasingu. Oferta leasingu skalkulowana w oparciu o stałą stopę oprocentowania. 2. Autobus będący własnością Zamawiającego jest sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem zastawu, ani nie jest obciążony prawami osób trzecich, a jego wyposażenie minimalne i parametry techniczne określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Dostawcą autobusu, o którym mowa w punkcie 1 jest Zamawiający. 4. Zmawiający podpisuje umowę sprzedaży przedmiotu, o którym mowa w punkcie 1 z Wykonawcą. 5. Kwota zabezpieczenia umowy leasingu finansowego nie może przekraczać 122.750 zł. 6. Zabezpieczeniem leasingu nie może być weksel in blanco. 7. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie do umowy w postaci notarialnego Aktu Dobrowolnego Poddania się Egzekucji. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pks.swidwin.biuletyn.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf