Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach w ramach projektu pn. Równaj w górę


Szkoła Podstawowa Nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Rodziewiczówny 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3842530 , fax. 91 3842998
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3
  ul. Rodziewiczówny 6 6
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3842530, fax. 91 3842998
  REGON: 81089415700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3.gryfice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach w ramach projektu pn. Równaj w górę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach ramach projektu pn.: Równaj w górę, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI SP3 Gryfice. Będą to zajęcia przeznaczone dla 250 uczniów mające zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, przez okres realizacji projektu. W ramach zamówienia przeprowadzonych zostanie ogółem 2400 godzin lekcyjnych zajęć dla 23 grup, po 96 godzin na grupę i dla 4 grup po 24 godziny oraz 96 godzin zajęć indywidualnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3.gryfice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf