Dowóz uczniów do szkół w Gminie Stromiec w roku szkolnym 2012/2013


Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec ogłasza przetarg

 • Adres: 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6191020 , fax. 048 6191008
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
  ul. Piaski 4 4
  26-804 Stromiec, woj. mazowieckie
  tel. 048 6191020, fax. 048 6191008
  REGON: 67022402500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.ugstromiec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół w Gminie Stromiec w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dowóz uczniów do PSP Dobieszyn, PSP Stromiec, PSP Bobrek oraz Publicznego Gimnazjum w Stromcu. 2. Sprawowanie opieki nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia minimum jednego opiekuna. Przedstawiamy poniżej trasy dowozu i odwozu. Dowóz we wszystkie dni tygodnia: poniedziałek - piątek 1. kurs : 6.50 - Ksawerów Stary - Stromiec PSP 7.00 - 5 km - 24 osoby 2. kurs : 7.05 Stromiec PSP -Pohulanka , -Stromiecka Wola - Stromiec Szkoła 7.20 - 11 km - 43 osoby 3. kurs : 7.25 Stromiec -PSP Brzeska Wola Bobrek PSP 7.36 13 osób - 7.37 Bobrek - Piróg Stromiec szkoła 7.45 - 14 km - 31 osób 4. kurs : Stromiec PSP - 7.50 przez Matyldzin. Lipskie Budy , Kolonia Sielce - Dobieszyn PSP 8.00 - 15 osób, - 8.00 Dobieszyn, Podlesie Małe - Stromiec PSP 8.15 23 km - 36 osób 5. kurs : Stromiec PSP - 8.20 - Podlesie Duże Ksawerów Nowy szkoła 8.40 - 11 km - 34 osób ______________________________ 64 km , 196 osób Odwóz w godz 13,30 - 16.00 Odwóz poniedziałek i piątek 1. kurs : Stromiec - Ksawerów Stary , - 5 km - 24 osoby 2. kurs : Stromiec - Stromiecka Wola, Okrąglik, Pohulanka - 11 km -43 osoby 3. kurs : Stromiec- Piróg, Bobrek - 31 osób - Brzeska Wola -14 km - 13 osób 4. kurs : Stromiec - Podlesie Małe, Dobieszyn PSP - 36 osób przez Lipskie Budy Matyldzin - odwóz uczniów PSP Dobieszyn , - 15 osób 23 km 5. kurs : Stromiec, Ksawerów Nowy , Podlesie Duże - 11 km - 34 osób 64 km 196 osób Odwóz wtorki, środy i czwartki 1. kurs Stromiec - Ksawerów Stary , - 5 km 24 os 2. kurs : Stromiec - Pohulanka, Stromiecka Wola, Niedabyl, Pokrzywna ,Zachmiel /PSP / - 23km 42 osoby 3. kurs : Stromiec - Stromiecka Wola , Pohulanka / PG / - 11 km -18 osób 4. kurs : Stromiec - Bobrek 31 osób, Bobrek - Brzeska Wola , /PG / - 14 km - 13 osób 5. kurs : Stromiec - Podlesie Małe - Dobieszyn - 36 osób, Dobieszyn przez Lipskie Budy odwóz uczniów PSP Dobieszyn -23 km - 15 osób 6. kurs : Stromiec - Ksawerów Nowy , Podlesie Duże - 11 km 34 osób ----------------------------------- 87 km 213 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.ugstromiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf