Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Sokołów


Nadleśnictwo Sokołów ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kupietyńska 17b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7812421 w. 33 , fax. 025 7812421
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Sokołów
  ul. Kupietyńska 17b 17b
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 025 7812421 w. 33, fax. 025 7812421
  REGON: 01256721700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Http://sokolow.warszawa.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Sokołów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Sokołów. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Parku Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Sokołów. Wspólny Słownik Zamówień : 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 2. Zakres robót budowlanych do wykonania : roboty przygotowawcze i porządkowe , przystosowanie zbiornika wodnego do celów dydaktycznych i rekreacyjnych , zagospodarowanie terenów zieleni , nawierzchnie , nawodnienie ze sterowaniem automatycznym , solarny system oświetlenia terenu , ogród tarasowy , podpory pnączy , pomost do badań hydrobiologicznych , elementy wyposażenia obiektu - program dydaktyczny , urządzenie i wyposażenie terenu. Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji tech. wyk. i odbioru robót budowlanych. 3. Zamawiający wymaga , aby końcowy odbiór robót nastąpił po ich zakończeniu na podstawie bezusterkowego końcowego protokółu odbioru robót podpisanego przez komisję i nadzór obu stron oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Częściowe odbiory robót po zakończeniu poszczególnych elementów robót nastąpią na podstawie bezusterkowego częściowego protokółu odbioru robót podpisanego przez komisję i nadzór obu stron oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga , aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego końcowego odbioru obiektu. 5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej. 7. Miejsce realizacji : Nadleśnictwo Sokołów w Sokołowie Podlaskim ul. Kupientyńska 17 B; ; działki nr . ew. 525/3 , 525/4 i 525/7 . Załącznik nr. 1 do OPZ Dokumentacja projektowa . Dokument 1 PROJEKT Dokument 2 PROJEKT ZIELENI Załącznik nr. 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB). Dokument 1 Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót Dokument 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr. 3 do OPZ Przedmiary robót i kosztorys ofertowy . Dokument 1 Przedmiary robót Dokument 2 Kosztorys ofertowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszaswa/nadl_sokolow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf