DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Zakład Robót Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Młyńska 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 386 08 61 , fax. 0-52 386 08 60
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Robót Publicznych
  ul. Młyńska 22 22
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 386 08 61, fax. 0-52 386 08 60
  REGON: 09013564900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa: dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów i odwóz po zajęciach lekcyjnych na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2012/2013. Poza regularnymi dowozami dzieci do szkół pojazdy Wykonawcy będą wykorzystywane na przewozy okazjonalne związane z wyjazdami na zajęcia na basenie, zawody sportowe itp,zgodnie z określoną stawką kilometrową, bez kosztów dodatkowych. TRASY: 1. Dowozy do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią z miejscowości Bielawy. 2. Dowozy do Zespołu Szkół w Paterku z kierunku Wieszki i Kowalewko. 3.a) Dowozy do Zespołu Szkół w Ślesinie z kierunku Nakło nad Notecią, Minikowo, Gumnowice. b) Dowóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z kierunku Minikowo, Ślesin, Gumnowice 4. Dowozy na zajęcia basenowe wg.harmonogramu zajęć. TRASA NR 1 ( przewiduje się obsługę busem min. 15 miejsc) Bielawy - Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 Nakło nad Notecią Dowozy: Bielawy - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 4 Odwozy: Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 -Bielawy TRASA Nr 2 ( przewiduje się obsługę autobusami: min.50 miejsc, min.40 miejsc i busem min. 15 miejsc wg potrzeb wynikających z planu lekcji) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.PAWŁA II W PATERKU - z kierunku Kowalewko i Wieszki Dowozy: Weronika-Kowalewko Folwark - Paulina - Józefkowo - Polichno- Rozwarzyn - Paterek Zespół Szkół Wieszki-Jarużyn-Wymysłowo-Chobielin-Paterek Zespół Szkół w Paterku Odwozy: Zespół Szkół w Paterku - w kierunku Kowalewka Folwark Zespół Szkół w Paterku - w kierunku Wieszek Zajęcia szkolne odbywają się w Zespole Szkół w Paterku przy ul. Kcyńskiej 6a oraz w Gimnazjum w Wieszkach. TRASA NR 3 ( przewiduje się obsługę autobusem min. 40 miejsc) ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚLESINIE i ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE Dowóz: Nakło ul.Bydgoska - Trzeciewnica-Gabrielin -Ślesin -Minikowo-Ślesin- Ślesin Wybudowanie - Gumnowice - Ślesin - Kazin -Ślesin Szkoła - Suchary- ZSS Karnowo- Nakło Odwóz: Nakło ul.Bydgoska -Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie-Suchary-Zespół Szkół w Ślesinie-Minikowo-Ślesin- Gabrielin- Gumnowice - Kazin -Ślesin Wybudowanie-Nakło HARMONOGRAM ZAJĘĆ BASENOWYCH - szczegółowe trasy zostaną ustalone po sporządzeniu planów lekcyjnych i skoordynowaniu ich z zajęciami na basenie. ( przewiduje się autobus lub bus wg potrzeb wynikających z planu zajęć)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naklo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf