Remont drogi gminnej w Terespolu Pomorskim


Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 00052518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w Terespolu Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w Terespolu Pomorskim obejmujący swym zakresem: - rozebranie podbudowy - 580,00 m2, - wykonanie koryta - 777,93 m2, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku - 715,0 m2, - ustawienie krawężnika betonowego na ławie - 70 m, - wykonanie podbudowy z tłucznia - 941,93 m2, - przebudowa przepustu ? 400 - 6 m, - ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca - 1313,47 m2 i ścieralna - 1277,47 m2, - ustawienie obrzeży betonowych - 98 m, - wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej - 270,00 m2, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem koryta - 98,05 m2 wraz z ograniczeniem obrzeżem - 56,00 m, - wykonanie zjazdów z tłucznia - 38,50 m2, - inne roboty towarzyszące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip3.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf