Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2012/13


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8380305 , fax. 046 8380386
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie
  ul. Łowicka 9 9
  99-417 Bolimów, woj. łódzkie
  tel. 046 8380305, fax. 046 8380386
  REGON: 00111223800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2012/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  d o w ó z do szkół na godz. 8.10, rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż 7.00 trasa: Kurabka - Kęszyce(PKP)- Ziąbki -Bolimów szkoła i przedszkole - (10,5 km dziennie) - ilość dzieci 22 trasa : Łasieczniki I - Karolew- Sierzchów- Jasionna- Podsokołów- Sokołów - Bolimów szkoła i przedszkole - (15,5 km dziennie) - ilość dzieci 69+ opiekun trasa: Humin(Glinki) -Bolimów- ( 6,4 km dziennie) - ilość dzieci 12 trasa: Kolonia Bolimowska-Wieś - Wola Szydłowiecka-Kolonia Wola Szydłowiecka -Józefów-Humin- Kurabka- Ziąbki- Bolimów szkoła i przedszkole -(25,5 km dziennie) -ilość dzieci 61 + opiekun o d w o z y godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła - Podsokołów- Sokołów-Jasionna -Sierzchów- Karolew-Łasieczniki I - (15,5 km. dziennie) ilość dzieci 30+ opiekun godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła- Ziąbki- Kurabka- Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (27,3 km. dziennie) ilość dzieci 40+ opiekun godz. 14.40 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów - Podsokołów- Sokołów-Jasionna- Sierzchów- Karolew- Łasieczniki I -(15,5 km dziennie) ilość dzieci 39+ opiekun godz. 14.45 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów- Ziąbki- Kęszyce(PKP)-Kurabka- Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (28,5 km. dziennie) ilość dzieci 43+ opiekun godz. 14.45 lub 15.30 ( w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie ) trasa: Bolimów- Humin(Glinki)- (6,4 km dziennie) - ilość dzieci 12 Łączna dzienna długość tras 151,1 km. Liczba dni nauki w roku szkolnym 185. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby dowożonych dzieci. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia na koszt własny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bolimow.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf