Dostawa serwerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2012


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5537870 , fax. 02 8269160
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  ul. Jasna 2/4 2/4
  00-013 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5537870, fax. 02 8269160
  REGON: 01560870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch serwerów zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowa informacja wizualna serwera
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf