Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego w związku z realizacją przez Województwo Mazowieckie projektu pn: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu


Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7753679, 7753258 , fax. 022 7753679
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Mazowiecka 10 10
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7753679, 7753258, fax. 022 7753679
  REGON: 01327010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowodworski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego w związku z realizacją przez Województwo Mazowieckie projektu pn: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego w związku z realizacją projektu pn: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zwanego Projektem BW. Kontrola będąca przedmiotem niniejszego zamówienia dotyczy nadzoru nad wykonaniem części w/w zadania projektowego pn: Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB na terenie powiatu nowodworskiego. W ramach realizacji niniejszego zadania w powiecie nowodworskim realizowane są następujące prace geodezyjne: 1. przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych, 2. przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB, 3. przekształcenie do postaci wektorowej map glebowo - rolniczych oraz map klasyfikacyjnych w zakresie typów genetycznych gleb. Kontroli technicznej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, będą podlegały następujące produkty powstałe w ramach realizacji projektu: 1. zbiory danych wraz ze zbiorami dokumentacji technicznej powstałe w wyniku przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, 2. zeskanowane dokumenty PZGiK uzasadniające wpisy do EGiB, 3. przekształcone do postaci wektorowej mapy glebowo - rolnicze oraz mapy klasyfikacyjne w zakresie typów genetycznych gleb. W ramach realizacji prac przeprowadzający kontrolę będzie zobowiązany do: 1. przeprowadzenia kontroli technicznej, jakościowej i ilościowej rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach realizacji projektu, w tym przekazanych partii materiałów, 2. sporządzenia protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych, 3. udziału w pracach komisji powołanej przez Starostę Nowodworskiego do odbioru częściowego i końcowego prac objętych wyżej wymienionym projektem BW (do komisji odbioru częściowego i końcowego zostanie włączony jeden z przedstawicieli Wykonawcy wskazany przez niego spośród osób przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z możliwością jego zmiany na zasadach określonych w § 8 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 4. współdziałania z geodetą powiatowym w zakresie udzielania wykonawcy prac geodezyjnych objętych kontrolą wyjaśnień i zaleceń dotyczących realizacji przedmiotowych prac. Szczegółowy opis ilościowy oraz zakres kontroli został określony w załączniku nr 1 do SIWZ (Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane w związku z: przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, przekształceniem do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej a także przekształceniem do postaci wektorowej map glebowo - rolniczych i map klasyfikacyjnych). W celu bliższego zapoznania Wykonawców z zakresem i warunkami technicznymi prac geodezyjno - kartograficznych wykonywanych w ramach zamówień dotyczących konwersji danych dla PZGiK dla powiatu nowodworskiego, które będą podlegały kontroli w ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zadania pn: Konwersja baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, jako część zadania projektowego pn: Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB) w części 7 dotyczącej powiatu nowodworskiego, opublikowany jako element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w roku 2011 przez Województwo Mazowieckie (znak sprawy: GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD). Dokument ten (bez przewidzianych nim załączników) stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcą prac geodezyjnych podlegających kontroli, wyłonionym w wyniku przetargu prowadzonego przez Województwo Mazowieckie dla powiatu nowodworskiego jest firma MGGP Areo Sp. z o.o., adres: ul. Słowackiego 33-37, 33 - 100 Tarnów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713561009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 400,00 PLN, słownie: tysiąc czterysta złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowodworski.pl - zakładka: Zamówienia Publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf