Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ambulansu specjalistycznego typu C wraz z wyposażeniem


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2012021 , fax. 018 2015351
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  ul. Kamieniec 10 10
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2012021, fax. 018 2015351
  REGON: 00031151000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ambulansu specjalistycznego typu C wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który dostarczy Zamawiającemu własnym transportem, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem fabrycznie nowy specjalistyczny ambulans sanitarny typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem wg zestawienia minimalnych granicznych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3. przedmiotowej SIWZ. II. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, atesty itp. dopuszczające do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 1) Świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin co najmniej EURO 5, 2) Świadectwo homologacji dla samochodu po zabudowie, 3) Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zm.), 4) Spełniać wymagania normy PN EN 1789 dla ambulansu w zakresie odpowiadającym przeznaczeniu tego pojazdu i PN EN 1865 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 5) Ssprzęt medyczny musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 17 czerwca 2010 roku Nr 107 poz. 679 ze zm.) i innych obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, oraz posiadać stosowne certyfikaty. III. Zamawiający zastrzega, że przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez Wykonawcę. IV. Wykonawca, który wygra niniejsze postępowanie i dostarczy specjalistyczny ambulans sanitarny typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem, o którym mowa wyżej jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 5 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu i dodatkowego wyposażenia w siedzibie Zmawiającego z chwilą dokonania dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zakopane.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf