Zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z projektem nr WND. POKL. 09.01.02.12 -187-11 pod nazwą Nauka poprzez zabawę


Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8771508 w. 35 , fax. 033 8771522
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  ul. Szpitalna 3 3
  34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 033 8771508 w. 35, fax. 033 8771522
  REGON: 55215849630000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z projektem nr WND. POKL. 09.01.02.12 -187-11 pod nazwą Nauka poprzez zabawę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z projektem nr WND. POKL. 09.01.02.12 -187-11 pod nazwą Nauka poprzez zabawę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz budżetu państwa. I część - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. II część -Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego., w tym: drukarki -5 szt, projektor -1szt, zestaw do zajęć muzycznych - 1 szt, notebook - 9 szt, aparat fotograficzny - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf