Dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych


Gmina Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2635305 , fax. 067 2635305
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotów
  ul. Leśna 7 7
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2635305, fax. 067 2635305
  REGON: 00055607400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - kostka betonowa gr. 6 cm szara - 1250 m2 - kostka betonowa gr. 8 cm kolorowa (rubin) - 150 m2 - obrzeże chodnikowe 25 x 8 x 100 cm - 1148 m - krawężnik najazdowy szary 22 x 15 x 100 cm - 65 m - krawężnik betonowy prostokątny ścięty 30 x 15 x 100 cm - 57 m - oporniki betonowe 25 x12 x 100 cm - 34 m. 2.Mateiały wymienione w ust. 1 muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf