Dostawa i instalacja wodomierzy wraz z kontrolą instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna


Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 426 04 86 , fax. 61 426 04 86
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami
  ul. Lecha 6 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 426 04 86, fax. 61 426 04 86
  REGON: 30128054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.gniezno.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja wodomierzy wraz z kontrolą instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wodomierzy wraz z kontrolą instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie pobiera wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgl.gniezno.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf