Budowa hali magazynowej na terenie bazy transportowo - sprzętowej przy ul. Tatarskiej 4 w Warszawie obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8882040 do 41, 6320051 , fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8882040 do 41, 6320051, fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali magazynowej na terenie bazy transportowo - sprzętowej przy ul. Tatarskiej 4 w Warszawie obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa hali magazynowej na terenie bazy transportowo - sprzętowej przy ul. Tatarskiej 4 w Warszawie obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wartość zamówienia określona została w złotych (bez podatku od towarów i usług Vat) na kwotę poniżej 20.098.000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 30 590,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf