Dostawa jednego samochodu osobowego dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.


Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4203754, 4203757 , fax. 22 4203481
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
  ul. Krucza 38/42 38/42
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4203754, 4203757, fax. 22 4203481
  REGON: 00702151900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego samochodu osobowego dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie jednego fabrycznie nowego samochodu (w tym lakieru samochodu) wyprodukowanego w 2012 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w równowartości kwoty: 1.100 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł (PLN) należy w wnieść na konto Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta 16101010100083541391200000. UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu - należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji - nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja - dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji - musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego - w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp - pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji - okres ten nie może być krótszy niż 30 dni;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wyposazenie dodatkowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf